Customer Due Diligence

Dit artikel bespreekt het Customer Due Diligence proces en de oplossing die DEX Regulatory Suite biedt ter ondersteuning van het Customer Due Diligence proces.

CDD lookingglass

Customer Due Diligence

De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via ons financiële stelsel, is wetgeving ontwikkeld voor financiële instellingen om deze misdrijven te voorkomen en te bestrijden. DNB en de AFM houden toezicht op financiële instellingen.

Lees meer...

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Vanaf 10 maart 2021 zullen veel deelnemers aan financiële markten en financieel adviseurs onderworpen zijn aan nieuwe rapportageverplichtingen na de inwerkingtreding van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op 29 december 2019. 

SFDR schrijft regels voor voor transparantie om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsprocessen als de Rapportage aan beleggers te bevorderen. 

Ter ondersteuning van de SFDR-processen biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor SFDR. DEX RS genereert wettelijke rapportages met behulp van de SFDR-specificaties.

 

web-banner-2018-sustainable-finance-promo en

Lees meer...

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Deze post bespreekt de regelgeving voor EMIR en de oplossing die DEX Regulatory Suite biedt voor deze regelgeving.

De European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is een samenstel van wetgeving voor vrij verkrijgbare (OTC) derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. EMIR is door de Europese Unie (EU) geïntroduceerd als implementatie van het commitment van de G20 om systeemrisico, tegenpartij- en operationeel risico te verminderen en de transparantie op de markt voor OTC-derivaten te vergroten. Het werd ook ontworpen als een preventieve maatregel om uitval tijdens mogelijke toekomstige financiële crises te voorkomen, vergelijkbaar met de ineenstorting die volgde op het faillissement van Lehman Brothers in 2008.

europe satelite

Lees meer...

DEX RS voor EBA stress test 2021

Op 13 november 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de definitieve methodologie en ontwerpsjablonen voor de EU-brede stresstest voor 2021 gepubliceerd, samen met de belangrijkste mijlpalen van de oefening. De stresstestoefening zal formeel worden gelanceerd in januari 2021 en de resultaten zullen worden gepubliceerd tegen 31 juli 2021. De test is hoofdzakelijk gericht op de beoordeling van de impact van risicodragers op de solvabiliteit van banken. Banken moeten een gemeenschappelijke reeks risico's aan de stresstest onderwerpen (kredietrisico - inclusief securitisaties - marktrisico en tegenpartijkredietrisico en operationeel risico - inclusief gedragsrisico). Daarnaast wordt banken gevraagd om de impact van de scenario's op de netto rentebaten te projecteren en om winst- en verliesrekening en kapitaalposten te stresstesten die niet onder andere risicotypen vallen. DEX Data Explorers lanceert een module die alle gevraagde rapporten bevat.

 

 EBAStress

Lees meer...

Nieuwe lay-out voor MiFID transaction reporting in produktie

Op 23 september 2019 is een nieuwe versie van de ESMA MiFID II richtlijnen de nieuwe standaard geworden. DEX Data Explorers heeft DEX Regulatory Suite bijgewerkt met deze nieuwe standaarden.

MiFID II is een wettelijk kader dat door de Europese Unie (EU) is ingesteld om financiële markten te reguleren en de bescherming van beleggers te verbeteren. Het doel is om praktijken in de hele EU te standaardiseren en het vertrouwen in de industrie te herstellen, vooral na de financiële crisis van 2008.

MiFID II harmoniseert de toepassing van toezicht tussen de lidstaten en verbreedt het toepassingsgebied van de regeling. Het legt met name meer rapportagevereisten en tests op om de transparantie te vergroten en het gebruik van dark pools (particuliere financiële beurzen waarmee beleggers kunnen handelen zonder hun identiteit te onthullen) en OTC-handel (Over The Counter trading) te verminderen.

traders

Lees meer...

Wettelijke rapportages voor PPI's

Deze post bespreekt wettelijke rapportages voor Premiepensioeninstellingen (PPI’s) en de diensten die Addition Knowledge House biedt ter ondersteuning van het PPI rapportage-proces. Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder in Nederland, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf de risico's (b.v. overlijden, arbeidsongeschiktheid en "langer leven dan statistisch verwacht") draagt.

Lees meer...

DGS Update

De Nederlandsche Bank heeft een update van het Deposito Garantiestelsel gepubliceerd. Bekijk de video voor een update in 45 seconden of lees de post voor meer info.

Lees meer...

DEX Regulatory Suite voor CRD iv, versie 2.9.1.1

EBA implementeert versie 2.9 van CRD iv. De wijzigingen in het reportimg framework zijn van toepassing vanaf verschillende referentiedata vanwege verschillende implementatiedata van de onderliggende wettelijke vereisten.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het EBA-rapportagekader hebben betrekking op het volgende:

  • Taxonomie 2.9 RES toe te passen vanaf 31/12/2019: wijzigingen in bestaande resolutierapportagevereisten (aanpassingen en aanvullende sjablonen)
  • Taxonomie 2.9 COR van toepassing vanaf 31/03/2020: wijzigingen in COREP om in overeenstemming te zijn met het nieuwe securitisatiekader
  • Taxonomie 2.9 FIN van toepassing vanaf 30/06/2020: wijzigingen in FINREP betreffende rapportage van niet-renderende en overgedragen risico's, winst- en verliesrekening en IFRS16
  • Taxonomie 2.9 LCR van toepassing vanaf 30/04/2020: wijzigingen in LCR in overeenstemming met de wijzigingswet van de LCR
  • Taxonomie 2.9 SBP van toepassing vanaf 31/12/2019 (IMV vanaf 26/09/2019): wijzigingen in rapportagevereisten zoals gespecificeerd in de ITS over benchmarking van toezicht op interne modellen

In onderstaand schema wordt het implementatieschema getoond.

DEX Data Explorers heeft deze nieuwe versies al beschikbaar in DEX Regulatory Suite.

EBA2911

Lees meer...

Addition biedt business process outsourcing voor FTK

Het Financieel Toetsingskader (FTK) is het toezichtregime dat vanaf 1 januari 2007 van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Addition Knowledge House (www.addition.nu) biedt business process outsourcing diensten voor FTK, gebruik makend van DEX Regulatory Suite.

Lees meer...

Securities Financing Transaction Reporting (SFTR)

In juli 2020 zullen de nieuwe SFTR-rapportageverplichtingen van kracht worden. De omvang van SFTR is zodanig dat mensen in de markt het al 'het beest' noemen. DEX Data Explorers lanceert DEX Regulatory Suite voor SFTR. Dit artikel legt uit wat SFTR inhoudt, en wat DEX Data Explorers voor u kan doen om deze grote regelgeving aan te pakken.

Lees meer...