Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Vanaf 10 maart 2021 zullen veel deelnemers aan financiële markten en financieel adviseurs onderworpen zijn aan nieuwe rapportageverplichtingen na de inwerkingtreding van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op 29 december 2019. 

SFDR schrijft regels voor voor transparantie om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsprocessen als de Rapportage aan beleggers te bevorderen. 

Ter ondersteuning van de SFDR-processen biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor SFDR. DEX RS genereert wettelijke rapportages met behulp van de SFDR-specificaties.

 

web-banner-2018-sustainable-finance-promo en

 

Actionplan for Sustianable Finance

De uitvoering van het in maart 2018 goedgekeurde actieplan van de Europese Commissie inzake duurzame financiering is in volle gang, met steun van een goedgekeurd pakket van vier wetgevingsmaatregelen in mei 2018, onder meer over:

 • Een uniform EU-classificatiesysteem ("taxonomie");
 • De plichten en informatieverschaffing van beleggers;
 • Koolstofarme benchmarks;Beter advies aan klanten over duurzaamheid.

Het actieplan inzake duurzame financiering heeft drie doelstellingen:

 1. Kapitaalstromen heroriënteren op duurzame investeringen om duurzame en inclusieve groei te bereiken;
 2. Het beheersen van financiële risico's als gevolg van klimaatverandering, aantasting van het milieu en sociale kwesties; en
 3. Bevordering van transparantie en langetermijndenken in de financiële en economische activiteit.

De activiteiten in het actieplan worden hieronder weergegeven. De uitvoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een van de activiteiten in het actieplan.

SFDR actionplan

 

Planning Sustainable Finance Disclosure Regulation

Vanaf 10 maart 2021 zullen veel deelnemers aan financiële markten en financieel adviseurs onderworpen zijn aan nieuwe rapportageverplichtingen na de inwerkingtreding van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op 29 december 2019.

SFDR stelt regels vast voor transparantie om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsprocessen als de Rapportage aan beleggers te bevorderen.EIOPA

Op 4 februari 2021 publiceerden de Europese toezichthoudende autoriteiten EBA, EIOPA en SFDR (gezamenlijk de ESA's) het eindverslag, met inbegrip van de technische reguleringsnormen (RTS), over de inhoud, methodologieën en presentatie van informatieverschaffing in het kader van de EU-wettelijke regeling inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector (SFDR).

De implementatie van SFDR heeft de volgende tijdlijn:esma

 • 10 maart 2021: Ingangsdatum van de SFDR-regeling. Financiële markt deelnemers en financieel adviseurs kunnen beginnen met het wegen van de belangrijkste negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheid;
 • 30 juni 2021: Laatste datum waarop financiële markt deelnemers en financieel adviseurs (met meer dan 500 werknemers op groepsniveau) moeten beginnen met het wegen van de belangrijkste negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheid. ebaDit is het laatste moment om te beginnen met het verzamelen van gegevens;
 • 31 december 2021: De eerste referentieperiode eindigt;
 • 1 januari 2022: Tweede referentieperiode van start;
 • 30 juni 2022: de uiterste datum waarop financiële markt deelnemers en financieel adviseurs voor het eerst hun prestaties op entiteitsniveau op verschillende ESG-indicatoren moeten rapporteren, vergezeld van tekstuele toelichtingen en commentaren;
 • 31 december 2022: Tweede referentieperiode eindigt;
 • 30 juni 2023: De uiterste datum waarop financiële markt deelnemers en financieel adviseurs zich voor de tweede keer moeten melden. Bovendien moeten ze vanaf dit moment een vergelijking maken tussen de eerste en tweede referentieperiode.

 

SFDR rapportageverplichtingen

In SFDR gelden de volgende rapportageverplichtingen:

 • Rapportage van duurzaamheidsrisico-integratie: van entiteiten wordt vereist dat zij informatie op hun website bekendmaken over hun beleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun investeringsbeslissingsproces.
 • Precontractuele rapportage van ESG-producten: van entiteiten wordt vereist dat zij bepaalde informatie in hun precontractuele informatiepakketten opnemen, waaronder:
  • hoe een product dat milieu- of sociale kenmerken claimt aan die kenmerken voldoet;
  • informatie of een index is aangewezen als referentiebenchmark;
  • of de index in overeenstemming is met genoemde kenmerken;
  • informatie over waar die index kan worden gevonden.
 • Rapportage van productinformatie op websites: entiteiten zijn verplicht om bepaalde informatie op hun websites te publiceren, waaronder:
  • de kenmerken of doelstelling van het product;
  • de beleggingsstrategie;
  • de due diligence die wordt uitgevoerd op de onderliggende activa van het financiële product;
  • de methoden die worden gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken of de impact van de voor het financiële product geselecteerde duurzame investeringen, met inbegrip van relevante gegevensbronnen, te beoordelen, te meten en te monitoren.

Periodieke rapportage: het periodiek rapporteren door entiteiten (op grond van sectorspecifieke wetgeving), gebruik makend van een verplichte rapportage lay-out waarin een gedetailleerde lijst van items moeten worden opgenomen, met de nadruk op de mate waarin het product aan zijn duurzame kenmerken voldoet.

 

DEX Regulatory Suite voor SFDR

Ter ondersteuning van de SFDR-processen biedt DEX Data Explorers DEX Regulatory Suite voor SFDR. DEX RS genereert wettelijke rapportages met behulp van de SFDR-specificaties.

SFDR Menu

 

Rapportage van productinformatie op website

DEX RS voor SFDR ondersteunt de rapportage van de productinformatie op de website: financiële instellingen kunnen de SFDR-kenmerken in DEX RS vastleggen en kunnen op basis van deze informatie een rapport genereren dat op hun website kan worden gepubliceerd. Een voorbeeld van deze rapportage wordt hieronder weergegeven.

 SFDR website NL

 

Periodieke rapportage

DEX RS voor SFDR ondersteunt de periodieke rapportage die bij de toezichthouder kan worden ingediend. Een voorbeeld van deze rapportage wordt hieronder weergegeven.

SFDR report

 

DEX Data Explorers onderhoudt de definities van de rapporten volgens de normen van de toezichthouder. Wanneer updates van de standaarden worden gepubliceerd ontvangt u als klant een update van de set rapportagedefinities.

 

SFDR Kennisbank

Financiële instellingen moeten SFDR-informatie over beleggingsfondsen verstrekken. Deze informatie is niet altijd beschikbaar en moet bij verschillende partijen worden opgevraagd.

We stellen een federatief systeem voor waarbij DEX Data Explorers een SFDR-repository onderhoudt waar financiële instellingen SFDR-informatie over beleggingsfondsen kunnen opvragen.

Financiële instellingen beschikken over een lokale database van DEX waar zij informatie kunnen opslaan over hun eigen fomdsen en fondsen waarover zij om informatie hebben gevraagd.

DEX levert software aan financiële instellingen die informatieverzoeken kan verzenden, de antwoorden kan verwerken en waarmee financiële instellingen handmatig SFDR-informatie kunnen toevoegen.

Het centrale systeem bij DEX verwerkt informatieverzoeken, stuurt informatieverzoeken door naar geassocieerde partijen en stuurt de antwoorden naar de verzoekende partij. Ook zal DEX indien nodig handmatig informatie toevoegen. Dit proces wordt hieronder weergegeven.

 

SFDR proces NL

 

Volledige lineage

DEX RS slaat de volledige lineage op van de waarden in de rapporten. Dit betekent dat u de waarden van de rapporten kunt traceren naar de oorspronkelijke brongegevensrecords die een waarde in het rapport vormen. Dit is een zeer nuttige functie waarmee u de gerapporteerde waarden kunt analyseren. In het onderstaande voorbeeld wordt een deel van het Principal adverse sustainability impacts statement getoond.

SFDR lineage1

 

De lineage van de geselecteerde celwaarde wordt weergegeven. De som van de blauw gemarkeerde waarden is de waarde in het rapport.

SFDR lineage2

 

Ontwerp uw eigen rapporten

Naast het leveren van de vereiste wettelijke rapportages biedt DEX RS u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te ontwerpen. Op deze manier kunt u de gegevens die u gebruikt voor wettelijke rapportages hergebruiken voor bijvoorbeeld interne rapporten. Hieronder wordt het ontwerpscherm getoond. U kunt uw eigen kolommen en rijen toevoegen of een kopie van een volledig rapport maken en deze wijzigen voor intern gebruik.

U kunt ook uw eigen validaties toevoegen.

SFDR design

 

Grafieken

DEX RS biedt de mogelijkheid om grafieken te ontwerpen met behulp van de gegevens in DEX RS. U kunt bijvoorbeeld grafieken maken waarin gegevens over verschillende rapportageperioden worden vergeleken, of sommaties of gemiddelden van gegevens die per categorie zijn gegroepeerd.

SFDR graphics

 

Beschikbare oplossingen

DEX Regulatory Suite ondersteunt de volgende regelingen:

 • CRD iv (COREP, FINREP, Funding Plans, Asset Encumbrance, Supervisory Benchmarking Portfolio)
 • AnaCredit
 • Residential Real Estate
 • Depositogarantiestelsel
 • MIFID ii
 • SFTR
 • SFDR
 • EMIR
 • Maandelijkse Effecten Rapportage (MER)
 • Prospectus
 • Sociaal-economische rapportages
 • Digitale Rapportage (DRA)
 • Solvency
 • IORP ii
 • Landenrisico
 • Financieel toetsingskader (FTK)
 • Premiepensioeninstellingen (PPI's)
 • Fiscale rapportage (VIA, FATCA)

 

Addition Knowledge House en DEX Regulatory Suite
Addition Knowledge House (www.addition.nu) is een reseller van DEX Regulatory Suite. Addition Knowledge House levert de volgende diensten met betrekking tot DEX Regulatory Suite:

 • implementatie ondersteuning
 • onderhoud
 • Business Process Outsourcing

Elke situatie is uniek. Addition Knowledge House bespreekt graag met u hoe wij uw proces optimaal kunnen ondersteunen.